/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació. Està formada per totes les persones associades que decideixen, per majoria, els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Normalment  té lloc una assemblea ordinària anual durant el mes de juny, però també se’n poden convocar d’extraordinàries en determinats casos.

El seu funcionament està regulat pels Estatuts de l’entitat. Són competència de l’Assemblea:

  • Aprovar els plans de treball, els comptes anuals i el pressupost.
  • Aprovar la memòria d’activitats de l’any anterior i els projectes per al següent.
  • Aprovar les quotes de socis.
  • Aprovar qualsevol modificació dels Estatuts.
  • Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de l’entitat

La darrera Assemblea General va tenir lloc el 12 de juny de 2017.