/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

AVÍS LEGAL

Responsable del tractament de les teves dades personals
Identitat del Responsable: Associació Claror Alt Urgell
Av. Valrira, 19
25700 la seu d’urgell
Adreça electrònica: administracio@tallerclaror.org

l’Associació Claror Alt Urgell com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús
Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de www.tallerclaror.org inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents.

Dades personals que recapto i com ho faig
Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’Associació Taller Claror. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’Associació Taller Claror o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.tallerclaror.org o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.tallerclaror.org no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a ‘l’Associació Taller Claror poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a l’Associació Taller Claror, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.tallerclaror.org utilitza un canal segur.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Associació Taller Claror. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Associació Taller Claror.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a l’Associació Taller Claror:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable
L’Associació Taller Claror no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Urgellet Inversions amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contacte
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.tallerclaror.org, si us plau dirigiu-vos a administracio@tallerclaror.org