/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

Són els òrgans on hi són representades totes les parts que intervenen en la funció: entitat titular, administració local i autonòmica, familiars, usuaris i treballadors. La seva finalitat és exposar les activitats que es duen a terme, així com els nous projectes. També rep les opinions de les diverses parts i els suggeriments sobre el funcionament. Actualment hi ha un Consell de Participació en el Centre Ocupacional i un Consell Assessor i de Seguiment a la Llar Residència.

LES FUNCIONS CONCRETES
DELS CONSELLS SÓN:

  • Comunicar anualment la programació general de les activitats del servei.
  • Rebre informació periòdica de la seva marxa general.
  • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
  • Informar sobre la memòria anual que contindrà l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic.
  • Proposar millores del servei.
  • Fer públics els resultats de la participació.