/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i un màxim d’11 vocals. Els càrrecs els han d’exercir persones diferents.

Els components de la Junta Directiva han de ser associats, i els elegeix l’Assemblea General. Els membres de l’òrgan de govern entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per al qual han estat escollits.

La Junta Directiva encarrega l’exercici d’algunes de les seves facultats   a una Comissió Delegada.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Composició de la Junta Directiva actual

Matilde Nadal Miralles  // Presidenta

Lluís Cascante Gomis  //  Vicepresident

Joan Cerqueda Malé  //  Secretari

Eusebi Llahí Roqué  //  Tresorer

Josep Balcells Gassó  //   Vocal

Ignasi Navarri Benet  //  Vocal

Enric Santos Faugerat  //  Vocal

Marc Vidal Farré //  Vocal