/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */
DISPOSICIONS LEGALS,
INSCRIPCIONS ALS REGISTRES
i ESTATUTS

L’Associació Claror-Alt Urgell consta inscrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 210 de la secció 1ª del registre de Lleida. Els estatuts han estat aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,

L’Associació Claror–Alt Urgell està també inscrita amb el número E01684 a la secció d’Entitats Privades d’Iniciativa Social del Llibre del Departament de Benestar Social, Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya. Els serveis i números de registre corresponents són:

  • Servei de Teràpia Ocupacional: S02113
  • Servei Ocupacional d’Inserció: S03447
  • Llar-Residència Claror: S03446.
  • El Centre Ocupacional està regulat pel decret 279/1987 de 27 d’agost i modificat per l’ordre de 28 de juliol de 1992.
  • La Llar-Residència esta regulada pel decret 318/2001, de 25 de juliol.

A més de les disposicion vigents en l’ambit de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, també són d’aplicació els Convenis Col·lectius següents:

  • VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, codi núm. Conveni 79000805011995
  • VII Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a l’any 2017, codi núm. Conveni 79001195011996

Els comptes de l’Associació els audita anualment un Auditor extern.